فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

آتش اندر آب هرگز دیده ئی

آتــــش انـــدر آب هـــرگـــز دیـــده ئیعـنـبـر انـدر تـاب هرگـز دیده ئیچــون دهـان بــر لـعـل شــورانـگـیـز اوپـسـتـه و عـناب هرگـز دیده ئیشــد نـقــ…

آتــــش انـــدر آب هـــرگـــز دیـــده ئیعـنـبـر انـدر تـاب هرگـز دیده ئی
چــون دهـان بــر لـعـل شــورانـگـیـز اوپـسـتـه و عـناب هرگـز دیده ئی
شــد نـقــاب عــارضــش زلـف ســیـاهشـام بـر مهتـاب هرگـز دیده ئی
ســنـبــل پــرتــاب هـرگــز چــیـده ئینرگـس پـرخـواب هرگـز دیده ئی
نرگسـش در طـاق ابـرو خـفتـه اسـتمست در محراب هرگز دیده ئی
شـد دلـم مـسـتـغـرق دریای عـشـقذره در غــرقـاب هـرگـز دیـده ئی
در غمش خواجو چو چشم خونفشانچـشـمه خـوناب هرگـز دیده ئی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج