فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

آب رخ ما بری و باد شماری

آب رخ مــا بــری و بـــاد شــمــاریخــون دل مــا خــوری و بــاک نـداریدست نگارین بروی ما چه فشانیسـاعد سیمین بـخـون ما چـه نگاریدل بـسـر زلف دلکش تـو …

آب رخ مــا بــری و بـــاد شــمــاریخــون دل مــا خــوری و بــاک نـداری
دست نگارین بروی ما چه فشانیسـاعد سیمین بـخـون ما چـه نگاری
دل بـسـر زلف دلکش تـو سـپـردیمگر چه تو با هیچ خسته دل نسپاری
اینهمه دلـها بـری ز دسـت ولـیکـنخــاطـر دلـداده ئی بــدســت نـیـاری
چـند کنی خواریم چـو جـان عزیزیشرط عزیزان نبـاشـد اینهمه خـواری
گـر چـه اسـیر تـو در شـمـار نـیـایدهیچـکـسـی را بـهیچ کس نشـماری
بـر سـر ره کـشـتـگـان تـیغ جـفـا رابــگـذری و در مـیـان خــون بــگـذاری
این نه طـریق محـبـتـسـت و مودتویـن نـبـود شـرط دوسـتـدای و یـاری
دمـبـدم از فـرقـت تـو دیده خـواجـوســیـل بــرانـد بــســان ابــر بــهـاری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج